اردوی تفریحی بازدید از نمایشگاه هوایی تهران – روز شنبه مورخ ۹۷/۰۴/۲۳ – ویژه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم