اردو بازدید از شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران – پایه دهم و یازدهم – مردادماه ۱۳۹۷