اردو بازدید از نمایشگاه هوایی تهران پایه دهم و یازدهم۱۳۹۷