اردو بازدید از نمایشگاه هوایی تهران – پایه دهم و یازدهم – تیرماه ۱۳۹۷