اردو بازدید از کارخانه ایران خودرو – پایه دهم و یازدهم – مردادماه ۱۳۹۷