گزارش تصویری اردوی بازدید از نمایشگاه هوایی تهران ویژه پایه دهم و یازدهم ۲۳تیر ماه ۱۳۹۷