آقای مهدی قنبری

مشاور گروه تجربی

مشاور گروه تجربی دبیرستان سلام شهید زین الدین

آقای جواد اتابکی

کمک مشاور گروه تجربی

کمک مشاور گروه تجربی سلام شهید زین الدین

اساتید

تمامی حقوق محفوظ است.