افتخارات فرهنگی و ورزشی

افتخارات دبیرستان سلام شهیدزین الدین در حوزه فرهنگی و ورزشی