کلاس محاسبات سریع کنکور با حضور استاد باقری

کلاس محاسبات سریع کنکور با حضور استاد باقری مولف کتاب «محاسبات کنکورز» طی سه جلسه برگزار شد .