گزارش تصویری اردو مطالعاتی کنکور ۹۷

محل مطالعه ی بچه های پیش دانشگاهی برای آمادگی کنکور از ۱۵ فروردین تا کنکور ۹۷