گزارش تصویری از اردو مطالعاتی دانش آموزان پایه چهارم

#گزارش تصویری از اردو مطالعاتی دانش آموزان پایه چهارم و توضیحات آقای داداشی درباره عملکرد دانش آموزان در آزمون سنجش