افتخارات پژوهشی

مقام ها و افتخارات واحد پژوهش دبیرستان سلام شهید زین الدین – دوصد گفته چون نیم کردار نیست