بخشی از فعالیت های آموزشی آنلاین دبیرستان سلام شهید زین الدّین

با کلیک بر روی تصویر، فیلم آموزش درس نمایش داده می شود

پایه نهم

ریاضی پایه نهم مبحث توان(قسمت اول)

ریاضی پایه نهم مبحث توان(قسمت دوم)

ریاضی پایه نهم مبحث توان(قسمت سوم)

ریاضی پایه نهم مبحث رادیکال(قسمت اول)

ریاضی پایه نهم مبحث رادیکال(قسمت دوم)

ریاضی پایه نهم مبحث رادیکال(قسمت سوم)

ریاضی پایه نهم مبحث اتحاد(قسمت اول)

ریاضی پایه نهم مبحث اتحاد(قسمت دوم)

ریاضی پایه نهم مبحث اتحاد(قسمت سوم)

ریاضی پایه نهم مبحث تچزیه(قسمت اول)

ریاضی پایه نهم مبحث تچزیه(قسمت دوم)

ریاضی پایه نهم مبحث تچزیه(قسمت سوم)

فیزیک پایه نهم مبحث نیرو(قسمت اول)

فیزیک پایه نهم مبحث نیرو(قسمت دوم)

فیزیک پایه نهم مبحث نیرو(قسمت سوم)

فیزیک پایه نهم مبحث فشار(قسمت اول)

فیزیک پایه نهم مبحث فشار(قسمت دوم)

فیزیک پایه نهم مبحث فشار(قسمت سوم)

فیزیک پایه نهم مبحث حرکت(قسمت اول)

فیزیک پایه نهم مبحث حرکت(قسمت دوم)

فیزیک پایه نهم مبحث حرکت(قسمت سوم)

پایه دهم

هندسه پایه دهم بخش اول

هندسه پایه دهم بخش دوم

هندسه پایه دهم بخش سوم

[av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=%